Hotel & Restauracja Margerita***

 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский

Polityka prywatności i RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG HOTELU, RESTAURACJI MARGERITA w MODLNICY

(KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej w niniejszej Informacji „RODO”, w szczególności wykonując obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych nałożony przez art. 13 RODO, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Małgorzata Szumiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA SZUMIEC HOTEL, RESTAURACJA MARGERITA z siedzibą w Modlnicy (adres: ul. Częstochowska nr 53, 32-085 Modlnica) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 6770073802), zwana dalej Administratorem. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu email: margeritaRODO@interia.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe:
 2. a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług hotelarskich; podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie; brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi hotelarskie, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT;
 3. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń;
 4. c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie odrębnie udzielonej przez Panią / Pana zgody – w przypadku jej udzielenia – będą przetwarzane w celach marketingowych; Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z zapewnieniem poprawności wykonania usługi oraz interesów Administratora czy innych osób korzystających z restauracji czy pokojów hotelowych oraz w celu wykonywania marketingu bezpośredniego; dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami
 6. e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz lit. f RODO przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą dla celów ochrony Pani / Pana żywotnych interesów oraz ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwionego celu Administratora zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i restauracyjnym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu i restauracji.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b)    jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych; w związku z powyższym, w razie potrzeby, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty prowadzące rozliczenia finansowe, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, usługi transportowe (taxi), prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane osobowe są gromadzone oraz podmioty świadczące inne usługi wspomagające Administratora przy prowadzonej przez niego działalności, a w związku z realizacją zawartej przez Administratora z Panią/Panem umowy;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres przedsiębiorstwa Administratora bądź adres e-mail podany w pkt.1; dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora; Administrator udostępnia adres wskazany w pkt 1, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Niezależnie od postanowień pkt. 5, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Pani / Pana zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym może Pani / Pan złożyć sprzeciw na adres przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail podany w pkt.1 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Pani / Pana wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że Administrator wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane osobowe są przetwarzane lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe:
 2. a) pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
 3. b) pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 4. c) pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 20 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte,

– przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 6.

 

 1. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. w przypadku oceny, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

 1. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez HOTEL, RESTAURACJA MARGERITA MAŁGORZATA SZUMIEC

 

I. Definicje

1. Administrator – oznacza HOTEL, RESTAURACJA MARGERITA MAŁGORZATA SZUMIEC, Częstochowska 53, 32-085 Modlnica, NIP: 6770073802, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.margerita.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4.W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry