Hotel & Restauracja Margerita***

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
dsc02836

Regulamin hotelu

1

1. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu Margerita, zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.
2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby (doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13.00, a kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego).
3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Gość przebywający w hotelu wraz z psem czy kotem ma obowiązek poinformowania o tym fakcie recepcjonistę w momencie zameldowania.

2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel względni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3
1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby odwiedzające, niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 6.00 do godz. 22.00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji hotelu.
3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę gościom, pracownikom hotelu lub innym osobom przebywającym w hotelu.

4

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących
hotelu.
Sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności
gościa, a w obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
• Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy
informacji o gościu.
• Sprawność urządzeń technicznych.

5
1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem i połączeniach
komunikacyjnych,
• budzenie o oznaczonej godzinie,
przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie
pobytu gościa w hotelu,
• przechowanie bagażu w czasie pobytu gościa i do godz. 20.00 w ostatnim
dniu pobytu.

6
Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

8
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
9
1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
10
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt gościa na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Dyrekcja hotelu życzy miłego pobytu
oraz zaprasza do ponownego odwiedzenia Krakowa
i zamieszkania w Hotelu Margerita***

Hotel & Restauracja Margerita***